Knihovna roku 2009


Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky. Uděluje se od roku 2003 k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Je udělována v kategoriích "základní knihovna" a "významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informaèních služeb". Předchùdcem ceny bylo stejnojmenné ocenění, udělované od roku 2000 profesní organizací Svaz knihovníkù a informačních pracovníkù České republiky.
 

V kategorii "základní knihovna" jsou knihovny zpravidla nominovány v návaznosti na soutěž Vesnice roku, vyhlašovanou Ministerstvem pro místní rozvoj jako součást Programu obnovy venkova, a hodnoceny porotou Ministerstva kultury.
Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkùm i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoven i existenci nutných základních podmínek vytvářených samosprávou. Soutěž je jedním z podnětù pro přeměnu knihoven především v malých mìstech a obcích na moderní centra kulturního a společenského života a zvýšení jejich prestiže.

Letos bylo nominováno čtrnáct knihoven, mezi nimi i soběšovická knihovna.

Fotografie z předávání naleznete na

knihovnasobesky.rajce.idnes.cz/Knihovna_roku_2009/

 

 

Knihovna roku 2009

Dnes 8. října 2009 byla v pražském Klementinu udìlena cena Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2009“. Nominováno bylo celkem čtrnáct knihoven, mezi nimi i soběšovická knihovna. Sice jsme hlavní cenu a titul nezískali, přesto jsme však neodešli s prázdnou.Naše knihovna získala ČESTNÉ UZNÁNÍ od Svazu knihovníkù a informačních pracovníkù a to za promyšlené propojení turistického informačního centra s veřejnou knihovnou.

Vesnice roku 2009

 

V této soutěži, kterou každoročně pořádá Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství, získala v krajském kole naše obec Diplom a to za vzorné vedení knihovny.

 

Kontakt: 558 404 555  E-mail: knihovnasobesky@seznam.cz