O knihovně

Do støediskového systému knihoven byla pøipojena v roce 1980. Fond knihovny k 31. 12. 2009 èítá 5 090 svazkù a 16 titulù periodik. Knihovna má v souèasnosti 132  čtenářù z toho 47 čtenářù do 15 let.

První zmínka o knihovnì je z 1. dubna 1935. Knihovna mìla 246 svazkù a obec odkoupila od knihovny Matice osvìty lidové dalších 187 knih. Ta byla umístìna ve škole, kde pùsobila až do roku 2005. V pondìlí 7. listopadu 2005 byl v 15.00 hodin zahájen provoz v nových bezbariérových prostorách v budově Nové Husarùvky a vybavena novým nábytkem. V září 2007 byl zakoupen za využití grantové podpory Ministerstva kultury VISK3 automatizovaný knihovnický systém.

Společně s knihovnou je k dispozici i přístup na internet.

Do roku 2015  byly spojeny  činnosti knihovny s činnostimi informačního centra, které je pod záštitou BIC ve Frýdku - Místku. V součastné době je informační centrum mimo provoz.

Kontakt: 558 404 555  E-mail: knihovnasobesky@seznam.cz