Výpůjční řád

 veřejné knihovny v Soběšovicích

Čtenářem veřejné knihovny s Soběšovicích se může stát každý občan. Na základě přihlášky s údaji ověřenými z občanského půkazu nebo povolením k pobytu obdrží občan čtenářský průkaz. Děti do 15 let vyplní přihášku, kterou musí potvrdit rodiče. Čtenářský průkaz je nepřenosný a jeho ztrátu musí čtenář ihned ohlásit v knihovně.Čtenář je rovněž povinen ohlašovat změny bydliště a jména. Čtenář svým podpisem na přihlášce potvrzuje, že bude dodržovat ustanovení výpůjčního řádu a pokyny pracovníků knihovny.

Výpůjční doba je 4 týdny na všechny druhy knih, periodik a jiných dokumentů, které knihovna půjčuje nebo jejich zapůjčení na žádost čtenáře může zajistit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Knihovna je orávněna stanovit kratší výpůjční lhůtu. Výpůjční lhůta může být dvakrát prodloužena, nežáda-li dílo jiný čtenář. Knihovna může v nekterých případech pořadovat při půjčení díla peněžitou zálohu. Endyklopedie, slovníky, jazykové a umělecké publikace jsou čtenářům zapůjčovány jen v prostorách knihovny.

Čtenář ručí za zapůjčené knihy, časopisy a informační dokumenty osobně, nemí je zapůjčovat dalším osobám. Všechna zapůjčena díla je čtenář povinen vrátit, případně ztracené nebo poškozené knihy je povinen nahradit stejnými. U cenných nebo nedostupných publikací může knihovna požadovat náhradu ve formě fotokopie nebo úhradu nákladů do výše pořízení fotokopie. Zjištěná poškození publikací je čtenář povinen ohlásit v knihovně. jinak za ně odpovídá sám a bude po něm vyžadována náhrada vzniklé škody.

Čtenář je povinen  knihovně oznámit onemocnění nakažlivou chorobou a postarat se o dizinfekci zapůjčených knih, případně uhradit náklady s tím spojené.

Čtenář může písemně nebo ústně vznášet stížnosti, podněty, připomínky a doporučení k otázkám týkajícím se provozu knihovny a jejeich služeb čtenářům.

Hrubé nebo soustavé porušení výpůjčního řádu opravňuje pracovníky knihovny k odebrání čtenářského průkazu.

Kontakt: 558 404 555  E-mail: knihovnasobesky@seznam.cz